Güncel

Piyasadan haberler

ALARK… Bağlı Ortaklık Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.’nin, 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı’na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100’ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzaladığı ve incelemeler sonucunda hisse alımı konusunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip devir alınacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanamamış olup, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin devri gerçekleşmemiştir.

BAGFS… Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) paylarının, Kotasyon Yönergesi’nin 36. Maddesi kapsamında, 08/10/2021 tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket payları 08/10/2021 tarihinde 07/10/2021 gün sonunda oluşacak baz fiyatla ve Alt Pazar’a ait işlem esaslarıyla işlem görmeye başlayacaktır.

BAKAB… Şirket Yönetim Kurulu tarafından hem mevcut pazardaki sürdürülebilirliği desteklemek ve genişletmek hem de çevre bilinci kapsamında doğa ile dost teknolojilerin varlığını tesislerde arttırmak amacı ile 2.200.000 Euro bedelle Flexo Baskı Makinası alımı kararı alınmış olup, sözleşmeye ilişkin işlemler 06.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu ekipmanların 2022 Haziran ayında teslim alınması öngörülmektedir.

GEREL… Şirket ile Sasa Polyester Sanayi A.Ş. arasında Adana’da yapılacak New Pta Complex Projesi kapsamında ilk etap olarak Topraklama ve Aydınlatma Malzemeleri ile Bus-Bar malzemeleri teslimatının yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk etap teslimatlar 2 ay içinde tamamlanacaktır. Gizlilik sözleşmesi gereği sözleşme tutarı açıklanamamaktadır.

GLRYH… Şirketin 30.09.2021 tarihinde yapılması planlan ve gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının gündem maddelerini görüşmek üzere 05.11.2021 tarihinde saat 14.00 Şirket merkezi olan Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Kat:14 Da:52 Maslak-Sarıyer- İstanbul adresinde icra edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

KAPLM… 29.09.2021 tarihli “İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme”ye ilişkin özel durum açıklamamıza istinaden, Duyuru Metni’nin onayı için ekli belgelerle birlikte 06.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

KARYE… İş bu açıklama 23.09.2021 tarihli KAP açıklamamıza( Santral Yatırımı) ilave olarak satın alınan şirketlerin borç bilgilerinin yatırımcılarla paylaşılması amacıyla yapılmaktadır. Hisselerinin tamamını 4.610.726 USD bedel karşılığında satın alınan 6 adet şirketin 30 Eylül 2021 tarihli mali tablolarına göre; Finansal Borçları: 5.499.807,72 USD Cari Borçları : 2.664.769,71 USD olup, Şirketlerin hisse satın alma bedeli ile bu şirketlerin borçlarının toplamı 12.775.303,43 USD’dir. Bu borçların (8.164.577,43 USD) tamamı satın alınan şirketlerin kendi olağan faalilyetleri sonucunda oluşan nakit akışları ile ödenecektir.

KONTR… Şirketle, Enternasyonel Gayrimenkul Yatırım Kiralama ve Ticaret A.Ş arasında, Bursa ili Orhaneli İlçesinde kurulacak olan Gümüşpınar Ferrokrom TM dahilinde trafo merkezinin elektrik işleri ve enerji iletim hattının yapım işleri projesi kapsamında 2.400.000,00 USD + KDV tutarında sözleşme imzalamıştır.

MERIT… Merit Turizm payları, 07.10.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem göreceğinden söz konusu tarihten itibaren belirtilen endekslerde yer alacaktır. XUTUM, XTUMY, XBANA, XUHIZ, XTRZM, XSIST BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 28.050.000, fiili dolaşımdaki pay oranı %28 olarak dikkate alınacaktır.

MARTI… Şirket Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımını içeren Esas Sözleşmenin 6.maddesinin tadili 06.10.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 ORCAY… Şirketin, Giresun ilinde faaliyet gösteren Tirebolu Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’ne 1.000 Ton’luk çuvallı kuruçay satışı yapmasına dair görüşmelerde son noktaya gelinmiş olup süreç devam etmektedir.

OZRDN… Yalova Kirazlı’ da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 1 Parsel, 17.062,08 m2 arsanın, Yalova Kirazlı’ da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 14 Parsel, 5.267,69 m2 arsanın satışının yapılmasına, satış bedellerinin peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.

POLHO… Şirketin bağlı ortaklığı Polisan Kimya San. A.Ş. 05.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile FAS’ta yapı kimyasalları alanında faaliyet gösteren ve sermayesinin %99’una sahip olduğu Polisan Maroc’daki paylarının tamamını 216.833 ABD Doları bedelle ilişkili taraf olmayan Muhammet Kürşat Haddat’a devredilmesine karar verildiğini bildirmiştir. Pandeminin de etkisi ile pazar için öngörülen satış hedeflerine ulaşılamaması, yanı sıra, grubun yalınlaşma ve Türkiye’deki kimya faaliyetlerinde derinleşme stratejisi doğrultusunda alınan bu karara istinaden, Polisan Maroc hisseleri 216.833 ABD doları karşılığında nakit olarak satılmış, hisse transferi gerçekleştirilmiştir. SPK’nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin, “Önemli Nitelikli İşlemler” başlıklı 4. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ve “Önemlilik Ölçütü” başlıklı 6. Maddesinin 4.fıkrası delaletiyle aynı maddenin 1.fıkrası kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Konsolide finansal tablo hazırlayan ortaklıklar açısından bağlı ortaklıkları tarafından yapılan işlemlerinde dikkate alınması nedeniyle, Şirket bağlı ortaklığı Polisan Kimya’nın finansal duran varlık satışı SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve yapılan işlem Tebliğde düzenlenen sınırların altında kaldığı belirlenmiştir.

SAHOL… Şirket ile Philip Morris Products S.A. (PM), Şirkete ait, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PHILSA) sermayesinin %25’ini temsil eden 750.000 TL nominal değerli paylar ile Philip Morrissa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. (PMSA) sermayesinin %24,75’ini temsil eden 173.250 TL nominal değerli payların tamamının, 2.887.000.000 TL bedelle PM’ye ve/veya iştiraklerine devrinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu’na müracaat etmeye karar vermişlerdir. Rekabet Kurulu’nun işleme onay vermesi ve diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla, Şirket ve PM arasında bir pay alım-satım sözleşmesi imzalanacak ve kapanış işlemleri gerçekleştirilecektir. Planlanan kapanış işlemleri tahtında, Şirkete ait PHILSA ve PMSA payları PM’ye ve/veya iştiraklerine devredilecek ve kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası devir bedeli aynı gün Şirketçe tahsil edilecektir. Öte yandan, 2021 mali yılının sona ermesini takiben, devir bedeli önceden belirlenmiş birtakım düzeltmelere daha tabi tutulacak olup nihai devir bedeli kesinleştiğinde kamuya duyurulacaktır. Bu çerçevede, işleme ilişkin gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 06.10.2021 tarihinde Rekabet Kurumu başvurusu gerçekleştirilmiştir. Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili izin ve onayların alınması şartıyla, Şirket ile PM arasında pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

SERVE… Şirketin 09.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararınca süresi geçmiş alacaklarının tahsiline yönelik işlemleri yapmaya Sn. Yusuf Kenan Kaynak yetkilendirilmiş ve başlatılan takipler/işlemler ile tahsilin gerçekleştiği tarihler ve tahsil edilen tutarların KAP’ta özel durum açıklaması olarak yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda; Cemalettin Doğan’dan 30.09.2021 tarihi itibariyle 200.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. Artı Yatırım Holding’e, 01.10.2021 tarihinde ihtar yazısı gönderilmiş, 04.10.2021 tarihinde Şirkete verilen cevabi yazıda finansal durumlarının bozulmuş olması sebebiyle Borsa Kotundan çıkarıldıkları ve dolayısıyla finansal durumlarına toparlayana kadar ödeme yapamayacaklarının bilgisi verilmiştir.

SERVE… Şirketin 04.05.2020 tarihli KAP açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş ve Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş. arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirket ile Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Seferim Güvende Platform Lojistik A.Ş arasında imzalanmıştır. Şirketin 07.05.2020 tarihli KAP açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş ve Kartal Organic Gmbh arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirket ile Kartal Organic Gmbh arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Kartal Organic Gmbh arasında imzalanmıştır. Şirket 02.07.2021 tarihli açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş.’nin yapacağı yatırımlarla ilgili aldığı Yönetim Kurulu Kararı sehven Şirketin Yönetim Kurulu kararı olarak açıklanmıştır. Söz konusu karar Kuvva Gıda A.Ş.’ye ait olup, Superkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akışkan Teknolojileri konusundaki yatırım Kuvva Gıda A.Ş. tarafından yapılacaktır.

TEKTU… Şirket Yönetim Kurulu 06.10.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2020 yılı dönem net zararının SPK mevzuatı gereği geçmiş yıl zararlarına ilavesinin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ULUUN… Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (Söke Un AŞ) paylarının satın alınması amacıyla 13.08.2021 tarihinde Mediterra Capital Partners’a verilmiş olunan revize teklife istinaden Söke Un A.Ş hakim ortağı olan ve Mediterra Capital Partners kontrolündeki Moms Kitchen International S.a.r.l ile şirket arasında 30.11.2021 tarihine kadar satın alma konusunda münhasırlık içeren niyet mektubu (term sheet) 06.10.2021 tarihinde imzalanmıştır. Mediterra Capital Partners ile şirket arasında bir süredir devam etmekte olan Söke Un A.Ş paylarının şirketçe satın alınmasına dair görüşmeler neticesinde, işlemin gerçekleşeceği fiyat aralığı tespit edilmiş ve belirlenen bu fiyat aralığında kalmak kaydıyla, söz konusu satın alıma ilişkin ödeme, fiyat ve diğer koşullarının kesinleştirilmesi amacıyla hisse alım satım sözleşmesi müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir.

VKGYO… Şirketin % 99 payına sahip olduğu Vakıf GYO ve Obaköy Adi Ortaklığı mülkiyetinde bulunan, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, 15646 ada, 44 parselde kayıtlı arsa üzerinde geliştirilen “Tablo Adalar Projesi (Maltepe Konut Projesi)” için gerçekleştirilen ana yüklenici İhalesi sonucu, 350.000.000,00 TL ile en uygun teklifi veren REC Uluslararası İnş. Yat. San. ve Tic. AŞ ile 06 Ekim 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

YEOTK… Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/518491 ihale kayıt numaralı ”İTM.383 Referanslı 154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı” ihalesinde, vergiler hariç 40.214.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

AEFES… Şirket ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup, imza aşamasındadır. Buna göre, Toplu İş sözleşmenin birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine brüt 1500TL/Ay zam yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranı + %3 oranında artış ve seyyanen brüt 200 TL/Ay zam yapılacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu